Tất cả
Kunai 60 ( 58.88% ) - Nhân vật n...
Server: 3
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
130,000đ
QUẠT 70 ( -28,37% ) - NHÂN VẬT...
Server: 2
Class: Quạt
Level: 70
TTGT: Không
2,600,000đ
Tiêu 70 ( -41.33 % ) - Nhân vật...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 70
TTGT: Không
450,000đ
Tiêu 81 ( 59,75 % ) - Sever1 - Iga...
Server: 1
Class: Tiêu
Level: 81
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 70 ( -49.57% ) - Sever1 - Iga...
Server: 1
Class: Tiêu
Level: 70
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 75 - Sever 2 - Igame : tttn5...
Server: 2
Class: Quạt
Level: 75
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 80 găng tl5 - vũ khí tl5 ...
Server: 1
Class: Kiếm
Level: 80
TTGT: Không
450,000đ
kunai 68(63,88%) - đồ full 9 si...
Server: 4
Class: Tiêu
Level: 68
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu lever 84 (74,09%) - vũ Khí ...
Server: 3
Class: Tiêu
Level: 84
TTGT: Không
300,000đ
Quạt 50 ( 76.97% ) - nhân vật ...
Server: 2
Class: Quạt
Level: 50
TTGT: Không
104,000đ
Kunai 50 - nhân vật nữ - sever...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 50
TTGT: Không
64,000đ
Kiếm 59 ( -47.07 % ) - nhân vậ...
Server: 2
Class: Kiếm
Level: 59
TTGT: Không
80,000đ
Tiêu 70 ( 47.15 % ) - Nhân vật ...
Server: 5
Class: Tiêu
Level: 70
TTGT: Không
104,000đ
Quạt 59 ( - 49.86 % ) - Sever2 - ...
Server: 2
Class: Quạt
Level: 59
TTGT: Không
80,000đ
Cung 54 ( 42.06% ) - Nhân vật na...
Server: 4
Class: Cung
Level: 54
TTGT: Không
120,000đ
Tiêu 70 (78% ) - Sever4 - Nhân v...
Server: 4
Class: Tiêu
Level: 70
TTGT: Không
80,000đ
Tiêu 104 ( 2.57% )- KHÔNG SKILL10...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 104
TTGT: Không
440,000đ
Kunai 50 ( 66.56 % ) - Nhân vật ...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 50
TTGT: Không
64,000đ
Đao 72 ( 60.28% ) - Nhân vật na...
Server: 1
Class: Đao
Level: 72
TTGT: Không
136,000đ
Kiếm lv 59 ( 3.85% ) - Sever 4 - ...
Server: 4
Class: Kiếm
Level: 59
TTGT: Không
80,000đ

Edit on game/setting/footer